ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសារអប់រំសុខភាពក្នុងទិវាអនាម័យដៃលើកទី១០នៅកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖លោកចេម ហួត