(វីដេអូ)៖ ការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលចាប់ផ្តើមរឹតបន្តឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០