(វីដេអូ)៖ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១-១៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០)