សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីមិនមានការព្យាបាលជាសះស្បើយនិងមិនរកឃើញករណីកូវីដ19

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត