(វីដេអូ)៖ សារលិខិតរំលែកទុក្ខរបស់ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង