ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពុំមានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន២១ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —