ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជូនដំណឹងអំពីតម្រូវការផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលចង់ត្រលប់មកប្រទេសកំណើតវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —