(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម វង សូត រៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលស្ទាប់ស្ទង់មតិគ្រួសារក្រីក្រ និងទិសដៅការងារបន្ត