(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩