កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ១៨ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ខណៈអ្នកព្យាបាលសះស្បើយនៅចំនួន១១៩ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —