សេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទលេខសម្គាល់យានជំនិះជាសម្បត្តិរដ្ឋ របស់ក្រសួង និងស្ថាប័ន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —