(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម Ermenegildo Kupa Lopes