(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីនបានព្រមានថា ការចម្លង COVID-19 ថ្មី អាចនឹងកើតមានជាថ្មី បើពលរដ្ឋម្នាក់ៗខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន