(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី ធុរកិច្ចថ្ងៃនេះ ប្រធានបទ ជំនាញនៃការគ្រប់គ្រង ភាគទី៦ ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០