(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី ទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០