ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រេចបន្តការរឹតត្បិតមិនអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេសមកពីប្រទេសមួយចំនួន រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ ចូលប្រទេសជប៉ុន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —