(វីដេអូ)៖ ក្រុមហ៊ុន Pernod Richard Cambot ប្រគល់វីដេអូឃ្លីបអប់រំ អាកុលលាងដៃ ជូនក្រសូងសុខាភិបាល