បទយកការណ៍ស្ដីពី« អត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀន តាមរយៈអនឡាញ តាមទូរទស្សន៍ជាតិទី២ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន