(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវឱ វណ្ណឌីន ព្រមានថា ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ អាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់កាល:ទេស: និងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់