បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប ហៅកាត់ថា ASEM»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន