សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ និងការបន្តអនុវត្តវិធានការរការពារការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ និងការបន្តអនុវត្តវិធានការរការពារការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០