(វីដេអូ)៖ នាទីចុះស្រែជាមួយកសិករ ក្រោមប្រធានបទ «ការចងក្រងបណ្ដុំកសិករដាំដំណាំខ្ទឹម»