(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជម្រុញឲ្យមន្ទីរ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធលូ