(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការឆ្លើយតបការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ១៩