(វីដេអូ)៖ នាទីកសិកម្ម ក្រោមប្រធានបទ «បច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ការបង្កាត់សិប្បនិម្មិតមាន់ ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ»