(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីប្រទេសខ្ញុំ ទេសចរណ៍ខ្ញុំ ក្រោមប្រធានបទ «ខេត្តព្រះវិហារ សក្ដានុពលទេសចរណ៍ និងអភិវឌ្ឍ»