(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី ទំនើបភាវូនីយកម្មខ្មែរ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០