បទយកការណ៍ស្តីពី«ពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា