ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានករណីឆ្លងថ្មី និងព្យាបាលជាសះស្បើយថ្មីនោះទេ នៅថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —