សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារស្តីពី ការធ្វើចត្តាឡីស័ក្តចំពោះកម្មកររោងចក្រនៅភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំ ហើយត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —