(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៍ ស្ដីអំពីការវិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនរបស់ វរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ៣១៤