ក្រសួងអប់រំ ជូនព័ត៌មានស្ដីពី ការបង្រៀនពីចម្ងាយ ដោយប្រើប្រាស់ស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយសម្លេង ដល់កុមារថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា សិស្សបឋមសិក្សា ថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ សម្រាប់កម្មវិធីអប់រំពហុភាសា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២០–