(វីដេអូ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលអាល់កុល ចំនួន ១០.០០០លីត្រ (មួយម៉ឺន) ពីរោងចក្រ MH.Bio -Energy