(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី ធុរៈកិច្ចថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០