សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការព្យាបាលជាសះស្បើយ2នាក់និងមិនរកឃើញករណីកូវីដ19

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុុជា៖លោកចេមហួត