ក្រសួងអប់រំពន្យាពេលចូលរៀនឡើងវិញសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិត គ្រប់ប្រភេទ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត
ភ្នំពេញ៖ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពន្យាពេលនៃកាចូលរៀនឡើងវិញសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិត គ្រប់ប្រភេទ ទាំងសាធារណៈនិងឯកជន និងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូនៅទូទាំងប្រទេស។