សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភា ស្តីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភា ស្តីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ផលិតដោយ៖អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា