(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ស៊ីម កា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា