(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីចុះស្រែជាមួយកសិករ ក្រោមប្រធានបទ «បណ្ដុំកសិករចិញ្ចឹមមាន់»