ឯកឧត្តម ស៊ាង ប៊ុនលាង ចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ