រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគោរពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ