បទយកការណ៍ស្ដីពី «ប្រវត្តិ និងអានិសង្ឃនៃពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធបដិមា និងព្រះរស់»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា