សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ០៥នាក់ និងគ្មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី។

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួតី