សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត