វីដេអូអប់រំ ស្តីពីវិធានការការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺកូវីដ-១៩ (ជាភាសាចាម)

វីដេអូអប់រំស្តីពី វិធានការការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺកូវីដ១៩ (ជាភាសាចាម)
ផលិតដោយ៖ អង្គការមូលនិធីអភិវឌ្ឍន៍មុស្លិមកម្ពុជា