(វីដេអូ)៖ វិធានការការពារ ការអនាម័យ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃចំនួនអតិថិជន នៃហាងកាត់សក់ និងមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋ ក្នុងការអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី