(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖ ធុរៈកិច្ច ប្រធានបទ ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងចូលឆ្នាំខែ៤ ក្រោយពេលចូលឆ្នាំនៅតែខែ៤ ដដែល មិនកើនខែ និងកើនឆ្នាំសោះ?