សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ០២នាក់ និងករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី០២នាក់។

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត