(វីដេអូ)៖ មតិកម្មករ កម្មការីនីចូលរួមប្រឆាំងកូវីដ-១៩ ដោយធ្វើការធម្មតាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ