ក្រសួងកសិកម្មណែនាំពីវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នៃការធ្លាក់ចុះថ្លៃផលិតផលផ្លែស្វាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត